Verzending

Producten die op voorraad zijn, hebben een levertijd van 1-2 dagen. Zodra de bestelling geplaatst is, wordt de order zorgvuldig ingepakt door een van onze medewerkers.  Wij werken samen met vervoerder DPD. Zodra de bestelling geplaatst is, ontvang je een track & trace code voor jouw bestelling.
Voor vragen rondom jouw order kun je een mail sturen naar info@ceseasy.nl. 
Vernoem hierbij het ordernummer en de naam duidelijk in het onderwerp.  

Leveringsvoorwaarden

1.1. Het risico voor de aan de klant te leveren goederen gaat op haar over af magazijn van CES (Boogschuttersstraat 60, Apeldoorn, Nederland), dan wel het magazijn van een door CES ingeschakelde derde (‘Ex Works’, zoals opgenomen in de meeste recente versie van ICC Incoterms), tenzij in de overeenkomst expliciet anders is overeengekomen. Alle goederen worden te allen tijde voor rekening en risico van de klant getransporteerd. Bij gebreke van nadere afspraken wordt het transportmiddel en de transportroute door CES gekozen. CES verzekert haar zendingen tegen alle risico’s van het transport voor een premie van 1‰ op de netto geleverde waarde. Wanneer de klant geen verzekering wenst, dient hij dit bij de bestelling aan te geven. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan, indien deze voor de klant in redelijkheid aanvaardbare hoeveelheden geschiedt. Deze leveringen worden afzonderlijk in rekening gebracht.

1.2. Wanneer de nakoming van de verplichting tot levering geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt dan wel vertraagd of bemoeilijkt wordt ten gevolge van omstandigheden die door CES in redelijkheid niet kunnen worden afgewend anders dan ingeval van overmacht, is CES bevoegd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat daardoor de klant enig recht heeft op schadevergoeding. Ingeval van overmacht is het bepaalde in artikel 17 van de voorwaarden van toepassing.

1.3. Wanneer CES voorziet dat de zaken niet binnen de levertijd geleverd kunnen worden, dan zal CES de klant onverwijld schriftelijk hiervan op de hoogte brengen onder vermelding van de redenen daarvan, en indien mogelijk het verwachte levertijdstip melden. De klant is op grond hiervan uitsluitend bevoegd de overeenkomst te ontbinden in geval van een aan CES toerekenbare overschrijding van de levertijd en levering na een redelijke termijn uitblijft. Ingeval van overmacht is het bepaalde in artikel 17 van de voorwaarden van toepassing.

1.4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, zijn voor rekening van de klant uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen en eventuele andere met het vervoer en de levering van goederen door CES gepaard gaande lasten van overheidswege, van welke aard ook.
1.5. Indien goederen ontbreken bij de aflevering dient de klant dat binnen 5 werkdagen aan CES schriftelijk te melden. Bij een melding na verloop van deze termijn worden de ontbrekende goederen niet gecrediteerd aan de klant, noch worden de goederen kosteloos alsnog bij de klant afgeleverd.
1.6. CES heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de goederen op het overeengekomen tijdstip in haar magazijn, dan wel het magazijn van een door CES ingeschakelde derde, aan de klant ter beschikking te stellen. Het door of namens de klant ondertekende afleveringsdocument en/of bijbehorende bijlagen van de vervoerder levert/leveren volledig bewijs op van de aflevering door CES van de in de het afleveringsdocument en/of bijbehorende bijlagen vermelde goederen.
1.7. Het door CES aan de klant ter aflevering aanbieden van bestelde goederen wordt gelijk gesteld met levering van deze goederen. Indien de klant weigert de ter aflevering aangeboden goederen in ontvangst te nemen, zal CES de betreffende goederen gedurende vijftien (15) werkdagen na de datum van aanbieding opslaan op een door haar te bepalen locatie. Na het verstrijken van deze termijn is CES niet langer verplicht om de door de klant bestelde goederen ter beschikking van de klant te houden en is zij gerechtigd om de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. De klant blijft niettemin gehouden de overeenkomst na te komen door de betreffende goederen op eerste verzoek van CES af te nemen tegen de overeengekomen prijs, terwijl de klant tevens verplicht is de schade van CES te vergoeden die voortvloeit uit de eerdere weigering van de klant om de betreffende goederen in ontvangst te nemen, waaronder begrepen opslag- en transportkosten.
1.8. Leveringen op afroep dienen tijdig en in de overeengekomen deelhoeveelheden te worden afgeroepen en afgenomen. Bij afroepopdrachten zonder overeengekomen looptijd, fabricage hoeveelheden en afnametermijnen kan CES uiterlijk 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst een bindende vaststelling van de af te nemen hoeveelheden verlangen. Wanneer de klant zijn afnameverplichting niet binnen 3 weken nakomt, is CES bevoegd om, wanneer de klant ook na een vervolgens door CES gestelde termijn van 2 weken hiermee in gebreke blijft, de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. Afroepopdrachten worden aangegaan voor de duur van maximaal 24 maanden met ingang van de datum van het sluiten van de overeenkomst. Na afloop van deze termijn is CES bevoegd de nog niet afgeroepen en/of opgeslagen zaken aan de klant in rekening te brengen, vermeerderd met de kosten en winstmarges
Wil je weten wat CESeasy voor jou kan betekenen?
Wil je weten wat CESeasy voor jou kan betekenen?