Privacyverklaring 

Triple Eye BV, gevestigd aan de Vaassenseweg 71 te Emst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen haar Simplex (CESeasy) online platform zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
Triple Eye BV
Vaassenseweg 71
8166AT EMST
Tel.: +31 (0)578 575 565
Dhr. R. Jonker behandelt vragen en klachten aangaande gegevensbescherming bij Triple Eye BV. Dhr. R. Jonker is te bereiken via privacy@triple-eye.nl of bovengenoemd telefoonnummer.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Triple Eye BV verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze Simplex online platform diensten, u één of meer digitale sleutels heeft ontvangen van een gebruiker van onze Simplex online platform diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder is een overzicht gegeven van de persoonsgegevens die wij verwerken.
Indien u een account heeft binnen het Simplex online platform verwerken wij het volgende:
• Voorletters en achternaam.
• Aanhef (Dhr./Mevr./Fam./geen)
• Huisnummer (overige adresgegevens worden niet gevraagd en zijn ook niet nodig.)
• E-mailadres
• Alle handelingen die u verricht in het online platform.
• Alle handelingen die geregistreerd worden door de producten die onder uw account binnen het online platform worden beheerd.
Indien u een digitale sleutel heeft ontvangen van een gebruiker van het Simplex online platform verwerken wij het volgende:
• Een referentie naar u, afhankelijk hoe deze door de gebruiker van het platform is ingevoerd. Dit kan bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres zijn.
• E-mailadres, dit betreft het e-mailadres waarop u de digitale sleutel heeft ontvangen.
• Alle handelingen die geregistreerd worden door de producten die met de aan u verstrekte digitale sleutels zijn bediend. Deze handelingen worden geregistreerd onder de referentie naar u, zoals die door de gebruiker van het platform, waarvan u de digitale sleutel heeft ontvangen, is ingevoerd.
Indien u als medewerker van een organisatie binnen het Simplex online platform bent geregistreerd verwerken wij het volgende:
• Een referentie naar u, eventueel aangevuld met aanvullende informatie, afhankelijk hoe deze door de gebruiker van het platform is ingevoerd. Dit kan bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres zijn.
• E-mailadres, dit betreft het e-mailadres waar de digitale registratiecode naar toe gestuurd is of naar toe gestuurd kan worden.
• Telefoonnummer, dit betreft het telefoonnummer waar de digitale registratiecode per SMS naar toe gestuurd is of naar toe gestuurd kan worden.
• Alle handelingen die u als medewerker verricht binnen uw medewerker-account in het online platform.
• Alle handelingen die geregistreerd worden door de producten die met de door u verstrekte digitale sleutels zijn bediend. Deze handelingen worden geregistreerd onder de referentie naar u, zoals die door de gebruiker van het platform, waarvan u de digitale sleutel heeft ontvangen, is ingevoerd.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze Simplex online platform diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers of gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker of gebruiker ouder dan 16 is. Hetzelfde is van toepassing op gebruikers van de Toegang app als onderdeel van onze Simplex online platform diensten. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met dhr. R. Jonker, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Triple Eye BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U de mogelijkheid te bieden een account voor ons Simplex online platform aan te maken.
• U de mogelijkheid te bieden van ons Simplex online platform gebruik te maken.
• U de mogelijkheid te bieden van de Simplex Toegang app gebruik te maken.
• U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Deze email berichten worden indien nodig, automatisch door het platform verstuurd.
• Om diensten bij u af te leveren.
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend indien u daarvoor toestemming geeft of heeft gegeven. Zonder uw toestemming kunnen of mogen wij de voor het Simplex online platform noodzakelijke gegevens niet verwerken. Daarom is het zonder uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens zoals vermeld in dit document, voor u niet mogelijk gebruik van het Simplex online platform of de Simplex Toegang app te maken.
Geautomatiseerde besluitvorming
Triple Eye BV neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Triple Eye BV) tussen zit.
Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Triple Eye BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens van gebruikers die een account binnen het platform hebben of hebben gehad:
Algemeen:
Voor een
'sloteigenaar':
Voor een
'sloteigenaar':
Voor een
'Organisatie':
Voor
'gebouw beheer':
Reden:
U heeft aangegeven dat uw account verwijderd moet worden.
Het laatste slot is onder het account verwijderd.
Alle licenties van de sloten onder uw account zijn verlopen.
Alle organisatie licenties onder uw account zijn verlopen.
Uw gebouwbeheer licentie is verlopen.
Naam, voorletters, huisnummer en email adres:
max. 5 werkdagen
6 maanden
5 jaar na eerste aanmelding van het nieuwste slot
6 maanden
6 maanden
Configuratie van het platform voor uw account:
max. 5 werkdagen
6 maanden
5 jaar na eerste aanmelding van het nieuwste slot
6 maanden
6 maanden
Logging van het platform voor uw account:
max. 5 werkdagen
6 maanden
2 jaar na eerste aanmelding van het nieuwste slot
6 maanden
6 maanden
Daar waar gegevens langer dan max. 5 werkdagen worden bewaard, is dat om te voorkomen dat bij het niet tijdig verlengen van licenties uw account onbedoeld wordt opgeheven en de daaraan gekoppelde gegevens verloren gaan.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens van gebruikers die een digitale sleutel hebben ontvangen:
• Logging van activiteiten, inclusief de referentie waaronder de logging plaats vond: tot maximaal 2 jaar nadat de activiteit is geregistreerd. De gegevens worden binnen 5 werkdagen gewist indien het account van de gebruiker waarvan de digitale sleutel is ontvangen wordt opgeheven.
• Referentie en e-mailadres: tot de digitale sleutel door de gebruiker waarvan de sleutel is ontvangen wordt ingetrokken. In dat geval blijft de referentie in de logging wel aanwezig. De gegevens worden binnen 5 werkdagen gewist indien het account van de gebruiker waarvan de digitale sleutel is ontvangen wordt opgeheven.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens van gebruikers die als medewerker binnen het Simplex online platform zijn geregistreerd:
• Logging van activiteiten, inclusief de referentie waaronder de logging plaats vond: tot maximaal 2 jaar nadat de activiteit is geregistreerd. De gegevens worden binnen 5 werkdagen gewist indien het account van de gebruiker waarvan de digitale sleutel is ontvangen wordt opgeheven.
• Referentie en e-mailadres: tot de digitale sleutel door de gebruiker waarvan de sleutel is ontvangen wordt ingetrokken. In dat geval blijft de referentie in de logging wel aanwezig. De gegevens worden binnen 5 werkdagen gewist indien het account van de gebruiker waarvan de digitale sleutel is ontvangen wordt opgeheven.
Delen van persoonsgegevens met derden
Triple Eye BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze platform diensten, waarvan u gebruik maakt, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Triple Eye BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Triple Eye BV gebruikt geen cookies voor haar platform diensten. Voor zover er al vergelijkbare technieken gebruikt worden, worden die uitsluitend om technische- en veiligheidsredenen ingezet.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf.
U kunt via de persoonlijke instellingen van uw account zelf de toestemming voor verdere verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de werking van onze platformdienst, dient u daarvoor uw account op te heffen.
U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De door ons geregistreerde gegevens kunt u downloaden vanuit uw account:
• De door ons geregistreerde persoonlijke informatie (aanhef, initialen, achternaam, huisnummer en emailadres) kunt u downloaden via de persoonlijke instellingen van uw account.
• De van u geregistreerde activiteiten kunt uw downloaden via de logging sectie binnen uw account.
Beide bestanden zijn in een gangbare machineleesbare vorm die u desgewenst aan een ander kunt overdragen.
Heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@triple-eye.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Triple Eye BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Triple Eye wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Triple Eye BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@triple-eye.nl.
Deze privacyverklaring als verwerkingsovereenkomst
Indien een account niet door u als privé persoon wordt gebruikt, kan het noodzakelijk zijn dat de aanvrager en/of gebruiker van dat account aan de AVG moet voldoen en om die reden tussen Triple Eye en de aanvrager en/of gebruiker van dat account een verwerkingsovereenkomst afgesloten moet worden. Indien dit voor u van toepassing is, verklaard u bij het akkoord gaan met deze privacyverklaring tevens dat u de inhoud van deze verklaring als verwerkingsovereenkomst accepteert, waarmee Triple Eye verklaard de door u ingevoerde gegevens te zullen verwerken conform de inhoud van deze verklaring.
Wil je weten wat CESeasy voor jou kan betekenen?
Wil je weten wat CESeasy voor jou kan betekenen?